Een kruisweg is een serie van veertien staties,

die de lijdendsweg van Jezus Christus in beeld brengen.

 

Padre Pio van Pietrelcina

Fotoreportage

Datum: 04-07-2009

Padre Pio

Op 21 maart 1913 zei Christus Mij: ' Mijn zoon, dacht ge dat mijn doodsstrijd maar drie uren heeft geduurd ?

Nee, terwille van de zielen die ik het meest heb overstelpt met mijn genade, zal mijn doodsstrijd voort duren tot aan het einde van de wereld.

Gedurende mijn doodsstrijd moet ge niet slapen, mijn zoon.

Mijn ziel is op zoek naar enkele druppels menselijk medelijden;

helaas, men laat mij alleen onder het gewicht van de

onverschilligheid !

 

Padre Pio in een brief aan zijn biechttvader.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding: Padre Pio

Herinneringen aan een begenadigde Getuige van Christus

Verteld en naverteld door Broeder Arni Decorte F.C.

Ziekenhuis

Kapel in het ziekenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid,al is het met tegenzin. Wie veel bidt, wordt gered ; wie weinig bidt, is in gevaar ; wie niet bidt, gaat verloren. De wil telt en wordt beloond, niet het gevoel !  Het is verdienstelijker te beminnen zonder gevoel of zonder te weten of men ook wederliefde zal verwerven.

 

In rust en volharding vinden wij niet alleen ons zelf maar ook onze ziel en daarin God zelf.

 

Ik ken uw gezicht zoals gij uw gezicht kent in de spiegel en vooraleer ge spreekt weet ik al wat ge gaat zeggen. Zorg er dus voor, dat ge me niets verheelt van wat de duivel u ingeeft. Hij is als een dief : zodra hij zich ontmaskerd ziet, slaat hij op de vlucht. Verjaag de bekoringen terstond, ze zijn als een vuurvonk : hoe langer men ze in de hand houdt, des te erger brandt men zijn vingers.

Een indrukwekkende kruiswegstatie

Pater Pio helpt Jezus het kruis te dragen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruiswegstatie

Casa Sollievo della Sofferenza

Huis ter verlichting van het Lijden

San Giovanni Rotondo.

Padre Pio van Pietrelcina (1887-1968) is één van de populairste volksheiligen van Italië. Zijn graf in San Giovanni Rotondo in Zuid-Italië wordt elk jaar door miljoenen mensen bezocht.

San Giovanni Rotondo.

Treffende uitspraken van de Padre

In boeken kan men op zoek gaan naar God ; vinden kan men Hem alleen in het gebed.

 

Het leven van een christen in niets anders dan een onafgebroken strijd tegen zich zelf. Deze prijs zijn we verschuldigd voor een schone en volledige uitbloei van ons geestelijk leven

Treffende uitspraken van de Padre

Wees gerust, Jezus houdt van u. Mocht de arme wereld de schoonheid zien van een ziel in staat van genade, alle zondaars, alle ongelovigen zouden zich op slag bekeren !

 

 

Denk eraan : God kan ales in ons verwerpen maar ons oprecht verlangen Hem te beminen, dat kan Hij niet verwerpen zonder zich zelf te verwerpen. Waarom zouden we aan het verleden denken en ons daarmee kwellen ? Wil onze spijt over alle tekorten God welgevallig zijn, dan moet ze vredevol en onderworpen zijn. Het is wel heilzaam aan onze gebreken te denken en zo in alle nederigheid voor de Heer te staan. Onze zwakheden zijn de troon van zijn barmhartigheid ; onze onmacht is de zetel van zijn goddelijke almacht. Jezus is almachtig maar zijn almacht is de nederige dienares van zijn liefde !  De Heer is oneindige Liefde, dus is hij tevreden als Hij ons alles heeft gegeven.

 

 

We mogen nooit terugdeinzen voor de beproevingen die Jezus gereedhoudt voor de uitverkoren zielen. We moeten bereid zijn Hem edelmoedig te volgen, zo niet met vreugde, dan toch in gelatenheid. De gedachte dat Gods genade u sterkte verleent en dat Jezus uw beloning voorbereidt, moge u een troost zijn.

De mozaïek versiering in de Cripta di Padre Pio

Ongelovige Thomas.  Johannes  20: 24-31

Tempelreiniging.  Marcus  11: 15-19

De opwekking van Lazarus.  Johannes  11: 1-44

Marko Ivan Rupnik SJ (geboren 28 november 1954 in Zadlog, gemeente Idrija) is een Sloveense rooms-katholieke priester, theoloog en beeldend kunstenaar, die vooral naam heeft gemaakt met mozaïekontwerpen

voor tal van kerken, waaronder de Redemptoris Mater-kapel in het Vaticaan en de nieuwe basilieken in Fátima en San Giovanni Rotondo.

 

Lijden is het lot van iedereen, maar weinigen verstaan de kunst te kunnen lijden !

 

 

Tussen de Schepper en het schepsel is er een oneindige afstand. Hoe kon het schepsel deze afstand overbruggen en tot God en de Hemel toegang krijgen ? De

Zoon Gods nam onze menselijke natuur aan en zorgde ervoor dat wij daartoe in staat zijn. Hij is de brug tussen God en mens. Dat bedoelde Johannes toen hij zei :

<< Door Hem werd alles gemaakt... en hun die Hem kennen geeft Hij de macht kinderen Gods te worden >>.

 

 

Lijden in de verborgenheid van het hart is edel en goed !

Ik houd van u en ik vraag Jezus, dat Hij u de Liefde laat kennen. Want door de liefde gaan we naar het lijden. We zijn geboren om te lijden.

 

 

De Heer verlaat ons nooit als wij Hem niet verlaten... maar zijn voelbare aanwezigheid, die kan Hij ons wel ontnemen. Dit is een beproeving die voorbijgaat zodra

het de Heer belieft. God is trouw en Hij laat zich nooit overtreffen in edelmoedigheid.

 

 

Bang voor de dood ? Vragen we de Heer ons te laten streven als we in staat van genade zijn. En dat we ons vagevuur vooraf hier al mogen doorstaan. Vragen we

de Heer, dat we in het uur van onze dood bijgestaan worden door Hem, door zijn Moeder en door Sint-Jozef.

Genezing van een melaatse.  Lucas 5 : 12-14

Ziet ge : allen komen om van hun kruis bevrijd te worden ; niet één die hulp komt vragen om het te kunnen dragen.

 

 

Van de kribbe tot Calvarië, één opgang naar het lijden, gevolgd door de glorievolle Hemelvaart. Zo moeten ook wij, met de hoop op de glorierijke

hemelvaart, het lijden van deze ballingschap met liefde en geduld aanvaarden.

 

 

Het lijden is geen doel maar een middel tot uitboeting. De Zoon van God zou ook mens geworden zijn al Adam niet had gezondigd. Hij zou mens geworden zijn om de

 

 

Vader te verheerlijken in plaats van de mens die daar niet toe in staat was. Toen de mens gezondigd had, heeft Hij die zonde op zich genomen en ze uitgeboet door zijn

 

 

bitter lijden en sterven.

Engel

Treffende uitspraken van de Padre

Treffende uitspraken van de Padre

Treffende uitspraken van de Padre

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt !